4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Докладчик по становище: Кая Калас

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 345kWORD 176k
Правна информация