4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Arvamuse koostaja: Kaja Kallas

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 312kWORD 166k
Õigusalane teave