4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)
(COM(2017) 0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Nuomonės referentė: Kaja Kallas

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 335kWORD 121k
Teisinis pranešimas