4.10.2017
ITRE_AD(2017)602722
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula)
(COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Kaja Kallas

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 326kWORD 134k
Juridisks paziņojums