22.3.2018
ITRE_AD(2018)615480
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu
(2017/2087(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Michèle Rivasi

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 436kWORD 69k
Juridisks paziņojums