5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
881 - 1154
Návrh správy
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)
Návrh smernice
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1409kWORD 206k
Právne oznámenie