PDF 179kWORD 1089k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2019)1204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 декември 2019 г., 10.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч.

Четвъртък, 5 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

4 декември 2019 г., 10.00–10.15 ч.

1. Съвместно заседание на комисиите ITRE-TRAN за гласуване на решението за започване на междуинституционални преговори относно „Механизъм за свързване на Европа“
(вж. отделен дневен ред)

* * *

4 декември 2019 г., 10.15–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

- Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 12 ноември 2019 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         11-12 ноември 2019 г. PV – PE643.194v01-00

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

5. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Докладчик:

 

Хена Виркунен (PPE)

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

*** Време за електронно гласуване ***

6. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

 

Докладчик:

 

Хена Виркунен (PPE)

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

7. Размяна на мнения с Жан-Ерик Паке, генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“, относно мисиите и партньорствата в „Хоризонт Европа“

8. Представяне от Комисията на Годишния доклад за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води

* * *

4 декември 2019 г., 14.30–17.00 ч.

9. Информация относно командировката в Будапеща и Виена за посещение на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и неговите общности на знание и иновации (ОЗИ)

Общо разискване относно пакета за Европейския институт за иновации и технологии

10. Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)

ITRE/9/00667

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Докладчик:

 

Мариза Матиаш (GUE/NGL)

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

CONT

 

 

 

CULT –

Кристиян Елер (PPE)

 

 

JURI –

Магдалена Адамович (PPE)

CM – PE643.201v01-00

 

         Размяна на мнения

11. Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации

ITRE/9/00663

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 – C9-0043/2019

 

Докладчик:

 

Мария Да Граса Карвалю (PPE)

 

Водеща:

 

ITRE

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

CULT –

Джудит Бънтинг (Renew)

 

 

JURI –

Решение: без становище

 

 

         Размяна на мнения

* * *

12. Размяна на мнения с Комисията относно текущото състояние на прилагането на Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директива относно киберсигурността)

* * *

4 декември 2019 г., 17.00–18.00 ч.

При закрити врати

13. Заседание на координаторите

* * *

5 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

14. Размяна на мнения с г-жа Кадри Симсон, член на Комисията, отговарящ за енергетиката, относно делегирания акт, определящ списъка на Съюза с проекти от общ интерес (ПОИ)

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания

         22-23 януари 2020 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 29 ноември 2019 г.Правна информация