PDF 177kWORD 275k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2020)0122_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 13.30–18.30

Ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 8.30–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–10.00

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2020. gada 22. janvārī plkst. 10.00–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

- Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 4. decembra lēmumiem

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4.–5. decembrī PV – PE644.928v01-00

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana, kurā izteikti iebildumi pret deleģēto aktu saskaņā ar 111. pantu

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Referente:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 23. martā plkst. 12.00

7. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūru (GSA) un Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA)

2020. gada 22. janvārī plkst. 13.30–14.30

Aiz slēgtām durvīm

8. Koordinatoru sanāksme, kurā var piedalīties ieinteresētie ITRE locekļi, ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieci jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrethe Vestager, par plānotajām iniciatīvām mākslīgā intelekta jomā

* * *

2020. gada 22. janvārī plkst. 14.30–17.30

Padomes prezidentūras programmas izklāsts

9. Viedokļu apmaiņa ar vides un enerģētikas ministru Tomislav Ćorić (enerģētika) un Jūras, transporta un infrastruktūras ministrijas valsts sekretāru Josip Bilaver (IKT, digitālā drošība, kiberdrošība)

10. Viedokļu apmaiņa ar ekonomikas, uzņēmējdarbības un amatniecības ministru Darko Horvat (rūpniecība, MVU) un zinātnes un izglītības ministri Blaženka Divjak (pētniecība, inovācijas, kosmoss)

2020. gada 22. janvārī plkst. 17.30–18.30

11. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei "Efektīvāka un demokrātiskāka lēmumu pieņemšana ES enerģētikas un klimata politikā"

COM(2019)0177

• Komisijas uzstāšanās un viedokļu apmaiņa

2020. gada 23. janvārī plkst. 8.30–10.30

12. Viedokļu apmaiņa ar enerģētikas komisāri Kadri Simson par Eiropas zaļā kursa aspektiem, kas saistīti ar enerģētiku

2020. gada 23. janvārī plkst. 10.30–12.30

Publiska uzklausīšana

13. “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskā plānošana: uzdevumi un partnerības
(skatīt atsevišķu programmas projektu)

* * *

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 28. janvārī plkst. 9.30–11.00 (Briselē)

         2020. gada 17.–18. februārī

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. janvārisJuridisks paziņojums