PDF 177kWORD 1023k

 

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2020 m. vasario 18 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Salė: József Antall (4Q2)

2020 m. vasario 17 d. 15.00–18.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

– Pirmininko pranešimai dėl 2020 m. sausio 22 d. koordinatorių sprendimų

Tikrinimas

3. Jungtinis tyrimų centras pristato ataskaitą dėl blokų grandinės ir ataskaitą dėl dirbtinio intelekto

4. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Saugaus 5G ryšio diegimas ES. ES priemonių rinkinio įgyvendinimas“

COM(2020)0050

● Komisijos pranešimas

5. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tarptinklinio ryšio rinkos peržiūros

COM(2019)0616

● Komisijos pranešimas

* * *

6. EP delegacijos, vykusios į JT sušauktą 14-ąjį Interneto valdymo forumo posėdį (Berlynas (Vokietija), 2019 m. lapkričio 25–29 d.), ataskaita

2020 m. vasario 18 d. 9.00–10.00 val.

Uždaras

7. Koordinatorių posėdis

* * *

2020 m. vasario 18 d. 10.00–12.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

ITRE/9/02433

 2020/2549(RSP) 

 

Pranešėjas:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos, pateikto uždavus klausimą (-us), į kurį (-iuos) atsakoma žodžiu, tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

9. 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

ITRE/9/02142

 2019/2213(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 19 d. 12.00 val.

Tikrinimas

10. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Tarpinio ISA2 programos vertinimo rezultatai“

COM(2019)0615

● Pristato Europos Komisijos Informatikos GD generalinė direktorė Gertrud Ingestad

* * *

11. Struktūrinis dialogas su už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos nare Mariya Gabriel

2020 m. vasario 18 d. 14.30–17.30 val.

Bendros diskusijos dėl ES MVĮ politikos

12. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl horizontaliosios MVĮ politikos

13. Europos Audito Rūmų atstovas pristato specialiąją ataskaitą „Veikianti MVĮ priemonė: veiksminga ir novatoriška programa, kurią įgyvendinant susiduriama su sunkumais“

* * *

14. Struktūrinis dialogas su už Europos žaliąjį kursą atsakingu vykdomuoju Komisijos pirmininkės pavaduotoju Fransu Timmermansu

2020 m. vasario 18 d. 17.30–18.30 val.

Uždaras posėdis, kuriame gali dalyvauti visi ITRE komiteto nariai

15. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos ir Europos GNSS agentūros (GSA) atstovais dėl GALILEO veiklos nutrūkimo

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 19 d. 16.00–18.00 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 18–19 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. vasario 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika