17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Докладчик по становище: Мирослав Похе

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 817kWORD 1252k
Правна информация