17.5.2016
ITRE_PA(2016)582196
NUOMONĖS PROJEKTAS
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Nuomonės referentas: Miroslav Poche

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 853kWORD 1091k
Teisinis pranešimas