13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Докладчик по становище: Павел Теличка

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 607kWORD 396k
Правна информация