13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Arvamuse koostaja: Pavel Telička

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 369kWORD 368k
Õigusalane teave