13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
NUOMONĖS PROJEKTAS
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Nuomonės referentas: Pavel Telička

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 593kWORD 386k
Teisinis pranešimas