13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Pavel Telička

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 607kWORD 568k
Juridisks paziņojums