13.5.2016
ITRE_PA(2016)582213
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov
(COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Telička

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 549kWORD 389k
Právne oznámenie