14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 568kWORD 763k
Právne oznámenie