5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 265kWORD 143k
Правна информация