5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 243kWORD 138k
Õigusalane teave