5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Valmistelija: Angel Dzhambazki

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 248kWORD 137k
Oikeudellinen huomautus