5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 271kWORD 130k
Teisinis pranešimas