5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 252kWORD 138k
Juridisks paziņojums