5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 277kWORD 133k
Právne oznámenie