5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 249kWORD 137k
Rättsligt meddelande