22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 234kWORD 130k
Juridisks paziņojums