PDF 188kWORD 1181k

 

Odbor za pravne zadeve

 

JURI(2018)0620_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 20. junija 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

v četrtek, 21. junija 2018, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

20. junij 2018 od 9.00 do 10.00

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           26. in 27. marec 2018              PV – PE619.416v01-00

·           23. in 24. april 2018              PV – PE621.037v01-00

·           14. in 15. maj 2018              PV – PE622.109v01-00

Brez navzočnosti javnosti

4.              Posvetovanje o imuniteti Alfonsa Luigija Marre

JURI/8/12820

              2018/2058(IMM)             

Poročevalec:

Gilles Lebreton (ENF)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

·           Izmenjava mnenj

5.              Sodni spori, v katere je vpleten Parlament (člen 141)

6.              Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev (člen 3)

20. junij 2018 od 10.00 do 12.00

*** Glasovanje ***

7.              Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

JURI/8/07947

***I              2016/0280(COD)              COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Poročevalec:

Axel Voss (PPE)

PR – PE601.094v01-00
AM – PE604.545v01-00
AM – PE604.544v01-00
AM – PE603.010v01-00
AM – PE604.543v01-00
AM – PE603.009v01-00

Pristojni odbor:

JURI*

 

 

Mnenje:

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

 

ITRE –

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

AD – PE592.363v03-00
AM – PE592.364v01-00

 

IMCO* –

Catherine Stihler (S&D)

AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

 

CULT –

Marc Joulaud (PPE)

AD – PE595.591v03-00
AM – PE599.843v01-00
AM – PE601.164v02-00

 

LIBE –

Michał Boni (PPE)

AD – PE604.830v02-00
AM – PE606.057v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. april 2017 ob 12.00

8.              Tridimenzionalno tiskanje, izziv na področjih pravic intelektualne lastnine in civilne odgovornosti

JURI/8/09065

              2017/2007(INI)             

Poročevalka:

Joëlle Bergeron (EFDD)

PR – PE618.019v02-00
AM – PE619.044v01-00
AM – PE620.922v01-00
DT – PE612.302v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 28. februar 2018 ob 12.00

9.              Statut za socialna in solidarnostna podjetja

JURI/8/07988

              2016/2237(INL)             

Poročevalec:

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

PR – PE612.248v01-00
AM – PE616.605v01-00

Pristojni odbor:

JURI*

 

 

Mnenje:

EMPL* –

Heinz K. Becker (PPE)

AD – PE615.243v02-00
AM – PE619.151v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. januar 2018 ob 12.00

10.              Okviri preventivnega prestrukturiranja, druga priložnost ter ukrepi za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov

JURI/8/08618

***I              2016/0359(COD)              COM(2016)0723 – C8-0475/2016

Poročevalka:

Angelika Niebler (PPE)

PR – PE610.684v01-00
AM – PE613.399v02-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

ECON –

Enrique Calvet Chambon (ALDE)

AD – PE608.079v02-00
AM – PE610.681v01-00

 

EMPL –

Edouard Martin (S&D)

AD – PE601.220v05-00
AM – PE603.080v01-00
AM – PE610.670v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. november 2017 ob 12.00

Pravna podlaga (člen 39)

11.              Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji

JURI/8/12940

***I              2017/0297(COD)              COM(2017)0643 – C8-0400/2017

Pristojni odbor:

AGRI –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

 

·           Sprejetje

12.              Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

JURI/8/13582

***I              2016/0257(COD)              COM(2016)0532 – C8-0343/2016

Pristojni odbor:

EMPL –

Anne Sander (PPE)

 

·           Sprejetje

13.              Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

JURI/8/13556

***I              2017/0004(COD)              COM(2017)0011 – C8-0010/2017

Pristojni odbor:

EMPL –

Claude Rolin (PPE)

 

·           Sprejetje

14.              Določitev pogojev in postopkov, na podlagi katerih Komisija lahko zahteva, da podjetja in podjetniška združenja zagotavljajo informacije o notranjem trgu in z njim povezanih sektorjih

JURI/8/12712

***I              2017/0087(COD)              COM(2017)0257 – C8-0140/2017

Pristojni odbor:

IMCO –

Eva Maydell (PPE)

PR – PE612.279v01-00
AM – PE619.392v01-00

·           Sprejetje

*** Konec glasovanja ***

20. junij 2018 od 12.00 do 12.30

15.              Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

JURI/8/11961

***I              2017/0355(COD)              COM(2017)0797 – C8-0006/2018

Pripravljavec mnenja:

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) (GUE/NGL)

PA – PE621.111v01-00

Pristojni odbor:

EMPL –

Enrique Calvet Chambon (ALDE)

PR – PE621.099v01-00

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 29. junij 2018 ob 12.00

20. junij 2018 od 14.30 do 15.30

16.              Poročanje odboru o seji upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino

17.              Predstavitev

kandidatov za mesto izvršnega direktorja Urada Evropske unije za intelektualno lastnino

Brez navzočnosti javnosti

18.              Izmenjava mnenj o kandidatih za mesto izvršnega direktorja Urada Evropske unije za intelektualno lastnino

20. junij 2018 od 15.30 do 18.30

19.              Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

JURI/8/12902

***I              2018/0106(COD)              COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Poročevalka:

Virginie Rozière (S&D)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

 

CONT –

Dennis de Jong (GUE/NGL)

 

 

ECON –

(GUE/NGL)

 

 

EMPL –

(GUE/NGL)

 

 

ENVI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

 

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Sklep: brez mnenja

 

 

AGRI

 

 

 

CULT –

Curzio Maltese (GUE/NGL)

 

 

LIBE –

(ALDE)

 

 

AFCO –

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

 

 

PETI –

Sklep: brez mnenja

 

·           Izmenjava mnenj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. julij 2018 ob 12.00

20.              Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov

JURI/8/12817

***I              2018/0089(COD)              COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Poročevalec:

Geoffroy Didier (PPE)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

IMCO –

Dennis de Jong (GUE/NGL)

 

 

TRAN –

Georg Mayer (ENF)

 

·           Izmenjava mnenj

21.              Hitrejša poravnava trgovinskih sporov

JURI/8/13312

              2018/2079(INL)             

Poročevalec:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

DT – PE623.634v02-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

·           Izmenjava mnenj

22.              Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

JURI/8/12508

***I              2018/0044(COD)              COM(2018)0096 – C8-0109/2018

Poročevalec:

Pavel Svoboda (PPE)

PR – PE621.985v01-00
AM – PE623.589v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

ECON

 

 

·           Obravnava predlogov sprememb

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 1. junij 2018 ob 12.00

23.              Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki

JURI/8/11989

              2018/2005(INI)             

Pripravljavec mnenja:

Gilles Lebreton (ENF)

PA – PE622.118v01-00

Pristojni odbor:

INTA –

Joachim Schuster (S&D)

PR – PE622.206v01-00

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 29. junij 2018 ob 12.00

24.              Avtonomna vožnja v evropskem prometu

JURI/8/13337

              2018/2089(INI)             

Pripravljavec mnenja:

Emil Radev (PPE)

 

Pristojni odbor:

TRAN* –

Wim van de Camp (PPE)

 

·           Izmenjava mnenj

25.              Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin

***I              2015/0287(COD)              COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Poročevalca:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

 

Pristojni odbor:

IMCO, JURI

 

• Poročanje odboru

26.              Subsidiarnost (člen 42 Poslovnika)

* * *

21. junij 2018 od 9.00 do 10.30

27.              Predstavitev

Preoblikovanja, delitve in digitalizacija – nova orodja v pravu družb EU

21. junij 2018 od 10.30 do 11.30

28.              Ustanovitev evropskega organa za delo

JURI/8/12597

***I              2018/0064(COD)              COM(2018)0131 – C8-0118/2018

Pripravljavec mnenja:

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) (ECR)

 

Pristojni odbor:

EMPL –

Jeroen Lenaers (PPE)

 

·           Izmenjava mnenj

29.              Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

JURI/8/12714

***I              2018/0900(COD)              02360/2018 – C8-0132/2018

Poročevalec:

Tiemo Wölken (S&D)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

AFCO

 

 

·           Izmenjava mnenj

21. junij 2018 od 11.30 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

30.              Sestanek koordinatorjev

31.              Naslednja seja

·           9. julij 2018, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

·           10. julij 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

32.              Razno

Zadnja posodobitev: 6. september 2018Pravno obvestilo