PDF 178kWORD 1001k

 

Õiguskomisjon

 

JURI(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 7. november 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

6. november 2019 kell 9.00–10.00

Kinnine koosolek

1. Koordinaatorite koosolek

* * *

6. november 2019 kell 10.00–10.15

2. Päevakorra kinnitamine

3. Juhataja teadaanded

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

* * *

6. november 2019 kell 10.15–12.30

Kinnine koosolek

5. Volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti kontrollimine (kinnitamisel)

* * *

6. november 2019 kell 14.30–15.30

6. Euroopa Komisjoni asepeasekretäri Pascal Leardini ja komisjoni peasekretariaadi direktori William Sleathi ettekanne järgmiste dokumentide kohta:

– komisjoni 15. aprilli 2019. aasta teatis „Parem õigusloome: kokkuvõtete tegemine ja pingutuste jätkamine“ (COM/2019/178 final)
– komisjoni 23. oktoobri 2018. aasta teatis „Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rolli suurendamine ELi poliitikakujundamises“ (COM/2018/703 final)
– komisjoni 4. juuli 2019. aasta aruanne – Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2018. aasta aruanne
– komisjoni 17. juuli 2019. aasta teatis „Õigusriigi tugevdamine liidus. Tegevuskava“ (COM/2019/343 final)

6. november 2019 kell 15.30–16.30

7. Tehisintellekti käsitlevate eetikanormide tutvustamine, kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma liige Andrea Renda

6. november 2019 kell 16.30–16.50

8. Subsidiaarsus (artikkel 43)

9. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus

JURI/9/00974

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Gilles Lebreton (ID)

PA – PE642.851v02-00

Vastutav:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

6. november 2019 kell 16.50–18.30

*** Hääletus ***

10. Euroopa Parlamendi esindajate kinnitamine Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) haldusnõukogus ja eelarvekomisjonis

Kinnine koosolek

11. Volituste kontrollimine ja parlamendiliikme ametiaeg (artiklid 3 ja 4)

12. Euroopa Parlamenti puudutavad kohtuvaidlused (artikkel 149)

13. José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus

JURI/9/00522

 2019/2005(IMM) 

 

Raportöör:

 

Ibán García Del Blanco (S&D)

 

Vastutav:

 

JURI

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Raporti projekti vastuvõtmine
(võimaluse korral)

*** Hääletuse lõpp ***

* * *

7. november 2019 kell 9.00–12.30

Kinnine koosolek

14. Volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti kontrollimine (kinnitamisel)

15. Muud küsimused

16. Järgmised koosolekud

         2. detsember 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 31. oktoober 2019Õigusalane teave