PDF 182kWORD 353k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2020)0109_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 9 januari 2020 kl. 9.00–12.30

Bryssel, Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

Torsdagen den 9 januari 2020 kl. 14.00–15.00  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (6B054)

 

9 januari 2020 kl. 9.00–9.40

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

4. Subsidiaritet (artikel 43)

5. Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

JURI/9/00229

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

 

Föredragande:

 

József Szájer (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

DEVE

 

 

 

INTA –

(PPE)

 

 

ECON –

Beslut: inget yttrande

 

 

EMPL –

Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

IMCO

 

 

 

TRAN

 

 

 

REGI

 

 

 

AGRI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

 

 

PECH –

Beslut: inget yttrande

 

 

CULT

 

 

 

LIBE –

Beslut: inget yttrande

 

 

AFCO

 

 

 

FEMM –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Diskussion

* * *

9 januari 2020 kl. 9.40–10.25

6. Föredragning av kommissionen om Ansvarsskyldighet för artificiell intelligens och annan ny digital teknik – rapport från expertgruppen för ansvarsfrågor och ny teknik – konstellationen för ny teknik

* * *

9 januari 2020 kl. 10.25–11.00

*** Omröstning ***

7. Rättslig grund (artikel 40)

8. Anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

JURI/9/02172

***I 2016/0399(COD) COM(2016)0798 – C8-0525/2016

 

Föredragande:

 

József Szájer (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

9. Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del II

JURI/9/02173

***I 2016/0400B(COD) COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

 

Föredragande:

 

József Szájer (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

10. Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

JURI/9/02015

***I 2018/0089(COD) COM(2018)0184 – C8-0149/2018

 

Föredragande:

 

Geoffroy Didier (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

11. Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

JURI/9/02017

***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

 

Föredragande:

 

Franco Roberti (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

12. Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

JURI/9/02016

***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

 

Föredragande:

 

Emil Radev (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

13. Framställning nr 0193/2019, ingiven av Jamison Young, tjeckisk medborgare, om de avtalsvillkor som tillämpas av icke-kommersiella förvaltningsorganisationer för upphovsrätt

JURI/9/01922

         Antagande

14. Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

JURI/9/00668

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM – PE643.201v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ITRE* –

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

 

CONT

 

 

 

CULT* –

Christian Ehler (PPE)

PA – PE644.884v01-00

 

JURI

 

 

 

         Antagande

15. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen

JURI/9/00974

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Gilles Lebreton (ID)

PA – PE642.851v02-00
AM – PE643.176v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.829v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2019 kl. 12.00

Inom stängda dörrar

16. Tvister som berör parlamentet (artikel 149)

*** Omröstningen avslutas ***

* * *

9 januari 2020 kl. 11.00–12.30

17. Begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet

JURI/9/01854

 2019/2150(IMM) 

 

Föredragande:

 

Stéphane Séjourné (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Diskussion

18. Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet

JURI/9/01855

 2019/2149(IMM) 

 

Föredragande:

 

Marie Toussaint (Verts/ALE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Diskussion

19. Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet

JURI/9/01942

 2019/2154(IMM) 

 

Föredragande:

 

Andrzej Halicki (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Diskussion

20. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

* * *

9 januari 2020 kl. 14.00–15.00  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

21. Samordnarnas sammanträde

22. Övriga frågor

23. Kommande sammanträden

         16 januari 2020 kl. 9.00–10.30 (Strasbourg)

Senaste uppdatering: 20 december 2019Rättsligt meddelande