Interpelace
PDF 196kWORD 16k
27. ledna 2017
K-000001/2017

Méně závažná interpelace k písemnému zodpovězení K-000001/2017

Komisi (зам.-председател / върховeн представител)

článek 130a jednacího řádu

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Předmět:              VP/HR - Izraelská politika osídlování

 Písemná odpověď 

Dne 24. ledna 2017 izraelská vláda prohlásila, že na Západním břehu schválí výstavbu nových 2 500 bytových jednotek. Tato výstavba se považuje podle mezinárodního práva za nezákonnou. Kromě toho minulý týden oznámila, že byla schválena výstavba nových domů v (okupovaném) východním Jeruzalémě. K oběma těmto případům došlo poté, co Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2334 ze dne 23. prosince 2016 odsoudila současnou izraelskou politiku osídlování.

Měla místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka informace o těchto plánovaných stavebních projektech a kontaktovala v této věci izraelskou vládu?

Odsoudí místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka tyto i veškeré budoucí stavební projekty v Izraeli, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné a výrazně znesnadňují dosáhnout řešení založeného na dvou státech?

Jak zajistí místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka koordinaci s dalšími mezinárodními partnery, aby bylo zajištěno dodržování mezinárodního práva?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění