Επερωτήσεις
PDF 193kWORD 16k
27 Ιανουαρίου 2017
K-000001/2017

Ήσσονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης K-000001/2017

προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)

Άρθρο 130α του Κανονισμού

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Θέμα:              VP/HR - Πολιτική εποικισμού του Ισραήλ

 Γραπτή απάντηση 

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εγκρίνει την κατασκευή 2.500 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη. Οι εν λόγω κατασκευές θεωρούνται παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι έχει εγκριθεί η ανέγερση εκατοντάδων νέων σπιτιών στη (κατεχόμενη) Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι δύο αυτές εξελίξεις σημειώθηκαν μετά τη καταδίκη της τρέχουσας πολιτικής εποικισμού του Ισραήλ με την απόφαση 2334, της 23ης Δεκεμβρίου 2016, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Είχε ενημερωθεί η Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος για αυτά τα προγραμματισμένα κατασκευαστικά έργα, και ποιές επαφές πραγματοποιήθηκαν με τη κυβέρνηση του Ισραήλ σχετικά με το θέμα αυτό;

Πρόκειται η Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος να καταδικάσει αυτά και οποιαδήποτε άλλα μελλοντικά κατασκευαστικά έργα του Ισραήλ, τα οποία είναι παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου και καθιστούν σημαντικά δυσχερέστερη μια λύση δύο κρατών;

Με ποιό τρόπο η Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος θα εξασφαλίσει τον συντονισμό με άλλους διεθνείς εταίρους  προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου