Arupärimised
PDF 96kWORD 16k
27. jaanuar 2017
K-000001/2017

Lühem kirjalikult vastatav arupärimine K-000001/2017

komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)

Kodukorra artikkel 130a

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Teema:              VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

 Kirjalik vastus 

24. jaanuaril 2017 teatas Iisraeli valitsus, et kiidab heaks 2500 uue asunduskodu rajamise Läänekaldale. Selline ehitus on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik. Lisaks teatati eelmisel nädalal, et heaks on kiidetud sadade uute majade ehitus (okupeeritud) Ida-Jeruusalemmas. Mõlemad arendused said alguse peale seda, kui ÜRO Julgeolekunõukogu 23. detsembri 2016 resolutsioonis 2334 mõisteti Iisraeli kehtiv asunduspoliitika hukka.

Kas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja oli kavandatud ehitusprojektidest teadlik ja milliseid küsimusi antud teemal on arutatud Iisraeli valitsusega?

Kas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja mõistab hukka need ja tulevased Iisraeli ehitusprojektid, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslikud ja muudavad kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse oluliselt keerulisemaks?

Kuidas tagab komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kooskõlastamise teiste rahvusvaheliste partneritega, et kindlustada rahvusvahelise õiguse järgimine?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave