Interpelācijas
PDF 190kWORD 16k
2017. gada 27. janvāris
K-000001/2017

Īsa iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski K-000001/2017

Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei)

Reglamenta 130.a pants

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Temats:              VP/HR - Izraēlas apmetņu veidošanas politika

 Rakstiska atbilde 

2017. gada 24. janvārī Izraēlas valdība paziņoja, ka tā apstiprinās 2500 jaunu mājokļu celtniecību Rietumkrastā. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām šāda būvniecība tiek uzskatīta par nelegālu. Turklāt pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka ir apstiprināta simtiem jaunu māju celtniecība (okupētajā) Austrumjeruzalemē. Tas notiek pēc tam, kad ANO Drošības padome 2106. gada 23. decembra rezolūcijā 2334 nosodīja Izraēlas pašreizējo apmetņu veidošanas politiku.

Vai PV/AP tika informēta par šiem plānotajiem būvniecības projektiem, un kāda saziņa ir notikusi ar Izraēlas valdību par šo jautājumu?

Vai PV/AP nosodīs šos un jebkādus turpmākos Izraēlas būvniecības projektus, kuri saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir nelikumīgi un apgrūtina divu valstu risinājuma panākšanu?

Kā PV/AP nodrošinās koordināciju ar citiem starptautiskajiem partneriem, lai panāktu, ka starptautiskie tiesību akti tiek ievēroti?

 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika