Interpellaties
PDF 96kWORD 16k
27 januari 2017
K-000001/2017

Beperkte interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat K-000001/2017

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)

Artikel 130 bis van het Reglement

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Betreft:              VP/HR - Het Israëlische nederzettingenbeleid

 Schriftelijk antwoord 

Op 24 januari 2017 heeft de Israëlische regering bekendgemaakt dat zij toestemming zal geven voor de bouw van 2 500 nieuwe wooneenheden op de Westelijke Jordaanoever. Dergelijke bouwondernemingen worden beschouwd als zijnde in strijd met het internationaal recht. Tevens is vorige week bekendgemaakt dat toestemming is gegeven voor de bouw van honderden nieuwe huizen in (bezet) Oost-Jeruzalem. Beide ontwikkelingen doen zich voor nadat de VN-Veiligheidsraad op 23 december 2016 resolutie nr. 2334 heeft aangenomen, waarin het huidige nederzettingenbeleid van Israël wordt veroordeeld.

Was de VV/HV op de hoogte van deze geplande bouwprojecten en is er contact geweest met de Israëlische regering over deze kwestie?

Is de VV/HV voornemens deze en eventuele toekomstige bouwprojecten door Israël te veroordelen, die immers strijdig zijn met het internationaal recht en een tweestatenoplossing aanmerkelijk bemoeilijken?

Hoe ziet de VV/HV toe op coördinatie met andere internationale partners om eerbiediging van het internationaal recht te waarborgen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling