Interpelacje
PDF 194kWORD 16k
27 stycznia 2017
K-000001/2017

Interpelacja dotycząca kwestii drugorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie K-000001/2017

do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)

art. 130a Regulaminu PE

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Przedmiot:              VP/HR - Izraelska polityka osadnictwa

 Odpowiedź na piśmie 

W dniu 24 stycznia 2017 r. rząd izraelski zapowiedział, że zatwierdzi budowę 2500 nowych lokali mieszkalnych na Zachodnim Brzegu. Tego rodzaju przedsięwzięcia budowlane uznawane są za niezgodne z prawem międzynarodowym. Ponadto w ubiegłym tygodniu poinformowano, że zatwierdzono także budowę setek nowych domów w (okupowanej) Wschodniej Jerozolimie. Oba te plany zostały ogłoszone po uchwaleniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nr 2334 z dnia 23 grudnia 2016 r., w której potępiono obecną izraelską politykę osadnictwa.

Czy poinformowano wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel o tych planowanych przedsięwzięciach budowlanych oraz czy skontaktowano się z rządem izraelskim w tej sprawie?

Czy wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel potępi obecne i przyszłe izraelskie przedsięwzięcia budowlane stojące w sprzeczności z prawem międzynarodowym i znacząco utrudniające rozwiązanie dwupaństwowe?

W jaki sposób wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel zapewni koordynację z innymi partnerami międzynarodowymi, aby zagwarantować przestrzeganie prawa międzynarodowego?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna