Interpelácie
PDF 193kWORD 16k
27. januára 2017
K-000001/2017

Menšia interpelácia na písomné zodpovedanie K-000001/2017

Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)

článok 130a rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Vec:              VP/HR - Izraelská politika osídľovania

 Písomná odpoveď 

Izraelská vláda 24. januára 2017 oznámila, že schváli výstavbu 2 500 nových bytových jednotiek na západnom brehu Jordánu. Podľa medzinárodného práva je takáto výstavba nezákonná. Okrem toho minulý týždeň oznámila, že v (okupovanom) východnom Jeruzaleme bola schválená výstavba stoviek nových domov.  Obidva prípady nastali po tom, ako Bezpečnostná rada OSN prijala 23. decembra 2016 rezolúciu 2334, v ktorej odsúdila súčasnú izraelskú politiku osídľovania. 

Mala VP/PK informácie o týchto plánovaných stavebných projektoch a kontaktovala v tejto súvislosti izraelskú vládu?

Odsúdi VP/PK tieto a akékoľvek budúce izraelské stavebné projekty, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné a výrazne sťažujú riešenie založené na dvoch štátoch?

Ako zabezpečí VP/PK koordináciu s ostatnými medzinárodnými partnermi v záujme zabezpečenia dodržiavania medzinárodného práva?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie