Interpellationer
PDF 96kWORD 16k
27 januari 2017
K-000001/2017

Mindre interpellation för skriftligt besvarande K-000001/2017

till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)

Artikel 130a i arbetsordningen

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Angående:              VP/HR - Israels bosättningspolitik

 Skriftligt svar 

Den 24 januari 2017 meddelade den israeliska regeringen att den kommer att godkänna byggandet av 2 500 nya bostadsenheter på Västbanken. Dessa byggnader anser vara olagliga enligt internationell rätt. Förra veckan meddelades det dessutom att uppförandet av hundratals nya hus i (det ockuperade) östra Jerusalem hade godkänts. Båda händelserna inträffade efter det att Israels nuvarande bosättningspolitik hade fördömts i FN:s säkerhetsråds resolution 2334 av den 23 december 2016.

Hade vice ordföranden/den höga representanten fått kännedom om dessa planerade byggprojekt, och vilka kontakter har det förekommit i denna fråga med den israeliska regeringen?

Kommer vice ordföranden/den höga representanten att fördöma dessa och andra framtida byggprojekt från Israels sida som är olagliga enlig internationell rätt och som avsevärt försvårar en tvåstatslösning?

Hur kommer vice ordföranden/den höga representanten att säkra samordning med andra internationella partner för att trygga respekt för internationell rätt?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande