Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Запитвания
PDF 194kWORD 17k
4 май 2017 г.
K-000002/2017

Кратко запитване с искане за писмен отговор K-000002/17

до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)

Член 130a от Правилника за дейността

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Относно:              VP/HR - Определяне на приоритети за партньорството между ЕС и Египет

 Писмен отговор 

След ужасяващата бомбардировка на две коптски църкви в Египет преди две седмици, президентът Сиси обяви тримесечно извънредно положение. Вмешателството на полицията и службите за сигурност е доста осезателно от идването на власт на президента Сиси през 2013 г., но сега има вероятност то да се засили още повече. Въпреки че потискането на гражданското общество и преследването на защитниците на правата на човека от страна на президента Сиси вероятно ще продължи и дори ще се засили, ЕС трябва да определи приоритети за партньорство с Египет до лятото.

Според заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, какво влияние ще окаже извънредното положение върху продължаващата репресия спрямо основните принципи, свободи и права на човека в египетското гражданско общество?

Какво влияние ще окажат продължаващите нарушения на правата на човека при определянето на приоритетите за партньорство между ЕС и Египет? Как заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще гарантира, че се отдава предимство на правата на човека спрямо управлението на миграцията и борбата с тероризма при определянето на тези приоритети за партньорство между ЕС и Египет?

В заключенията на Европейския съвет относно Египет от 6 март 2017 г. не се споменават нито веднъж правата на човека. Кога за последен път заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е обсъждал правата на човека в отношенията си с египетските органи?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация