18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Докладчик по становище: (*): Бодил Валеро

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 805kWORD 922k
Правна информация