18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės
(COM(2015) 0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Nuomonės referentė(*): Bodil Valero

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 769kWORD 685k
Teisinis pranešimas