18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Atzinuma sagatavotāja(*): Bodil Valero

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 770kWORD 555k
Juridisks paziņojums