18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Bodil Valero

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 792kWORD 921k
Právne oznámenie