12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Arvamuse koostaja: Morten Helveg Petersen

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 568kWORD 106k
Õigusalane teave