12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (Nauja redakcija)
(COM(2016) 0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Nuomonės referentas: Morten Helveg Petersen

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 759kWORD 105k
Teisinis pranešimas