8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Soraya Post

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 305kWORD 195k
Juridisks paziņojums