17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Ārlietu komitejai un Attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Barbara Spinelli

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 266kWORD 153k
Juridisks paziņojums