11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Докладчик по становище: Моника Маковей

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 292kWORD 189k
Правна информация