11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Budgetkontroludvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 239kWORD 138k
Juridisk meddelelse