11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Arvamuse koostaja: Monica Macovei

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 230kWORD 168k
Õigusalane teave