11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Nuomonės referentė: Monica Macovei

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 257kWORD 173k
Teisinis pranešimas