11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 262kWORD 135k
Juridisks paziņojums